^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Drabanterne - 70 år

Drabanterne - 70 år

Søndag den 12. april 2015 fyldte Brønshøj Boldklubs Støtteforening – Drabanterne 70 år.

Det er som i tilværelsen, - fødslen de unge år, man har livet foran sig, der er masser af år at tage af. Pludselig er man 50 år, hvor blev tiden af og pludselig går det stærkt.
Jeg synes ikke det er længe siden, jeg stod her og fortalte om Drabanternes historie, som også blev fortalt for 10 år siden og 20 år siden. Så der er ingen grund til at gennemgå hele historien, men lidt slipper I ikke for.
Vi er bydelens og sikkert også en af landets ældste støtteforeninger i fodboldsammenhæng.
Foreningen blev stiftet torsdag den 12. april 1945, og formålet blev samtidig stadfæstet: ”at virke til glæde for medlemmer og til støtte for boldklubben”.

Og betingelsen for at blive drabant var og er den dag i dag:
At man skal være medlem af Brønshøj Boldklub.
At man skal være fyldt 30 år.
At man skal være indstillet af to drabanter.
Samt at man skal opnå bestyrelsens godkendelse.

Selve optagelsesproceduren er i dag det samme ritual, som ved den første drabantoptagelse. Det gamle, broderede grønne klæde, alle kendetegnene, dirigentklokke – som i dag kan blive brugt flittigt -, lys, hammer, afsyngelse af velkomstsang og højtidelige ord fra overdrabanten understreget af pompøse hammerslag samt den uundværlige indgangsbøn fra de ny optagne.
Herefter er alle drabanter lige, måske lige bortset fra overdrabanten, der i samme forbindelse leder foreningens generalforsamling.

Og dog skete noget nyt og revolutionerende på sidste års generalforsamling. For første gang nogensinde optog vi nye drabanter, uden at de var fysisk til stede. De havde meldt lovligt forfald og aflagt troskabsløfte overfor bestyrelsen. Kald det modernisering, om I vil.

Lidt historie

Den først valgte overdrabant var Otto Lauritzen, der i de første år ledede den spirende aktivitet.
Mange forskellige arrangementer så dagens lys for en stadig stigende medlemsskare, herunder kammeratlige sammenkomster, afholdelse af turneringer mv.
Alt sammen snedigt planlagt, at det passede med formålsparagraffen, sådan at forstå, at man støttede ungdomsafdelingen og samtidig var motiveret for at forlade hjemmefronten på plads.
I følge de gamle annaler, blev der, efter nogle begivenhedsrige begyndelses år, lidt stille omkring drabanterne, indtil et initiativ blev vedtaget, da Svend Ipsen i 1951 blev ny overdrabant.Store fester blev arrangeret, blandt andet lejede man den gamle Zigeunerhal og senere arrangeredes en kæmpefest i det tidligere National Scala med 16 mands orkester og solistoptræden, og selvfølgelig gik overskuddet fra arrangementerne til ungdomsafdelingen, der i flere år havde feriekoloni i Høsterkøb, hvor drabanterne og forældre stod for ledelse og madlavning.

Drabantprisen

I disse år kan det slås fast, at de opstartede andespil blev foreningens største indtægtskilde og i 1958, hvor Poul Wain blev valgt til overdrabant, afholdtes fire andespil pr. vinter, og samtidig indskrænkedes de store fester til aktiviteter på et mere kammeratligt plan.
Indstiftelsen af Drabantprisen var en af ideerne, der kom frem, sikkert og vist af Svend Ipsen i 1958, og det blev op til Poul Wain at overrække pokalen for første gang til Ejner Østerlin.
Indtil i dag er den uddelt 57 gange, ikke kun til ”mænner”, men seks gange også til ”kvinder”.

Livet går sin sædvanlige skæve gang

I tiden frem til vort 25 års jubilæum gik livet sin skæve gang, som Kurt Dangkel har udtrykt det.
I 1963 blev Carlo Jensen overdrabant. Han havde allerede i en årrække deltaget i bestyrelsesarbejdet.
Rent faktisk opnåede Carlo Jensen allerede i en alder af 26 år (i 1951) at blive drabant, som følge af en dispensation i optagelsesreglerne, sandsynligvis grundet kneben medlemstilgang.
Drabanterne kom igen ind i en opgangsperiode med deraf følgende og til tider forøgede tilskud til ungdomsarbejdet.
I 1970 måtte Carlo have en pause og i fire år ledede Jørgen Nielsen tropperne. 25 års jubilæet fejredes med en old boys turnering på Tingbjerg og en gevaldig fest i Pejsegården.

Lotterier og indendørsstævner

Den 13. september 1974 blev Carlo Jensen klar igen og indledte en lang periode som overdrabant, hvor han ledte bestyrelse og drabanterne forbilledligt, med en passende blanding af alvor og humor, og med vægten på det kammeratlige islæt med tilpas megen alvor.
Således at der blev betragtelige summer til ungdommen.
Pengene skaffedes udfra drabantarrangementer, lotterier, indendørsstævner der senere er overgået til klubarrangement – samt andespil, der i perioder har skæppet godt i kassen.
I 1975 startede et vinlotteri i forbindelse hjemmekampene.
Efter klubbens overtagelse af salg af souvenir fra i år, er vinlotteriet vores eneste indtægtskilde ved hjemmekampene.

Souvenirbod

Et nyt tiltag så dagens lys i april måned 1983, nemlig opstart af souvenirbod i Vanløse Idrætspark med hjælp fra blandt andet Inger Middelboe Nielsen og Inga Østerlin.
Boden, som den bliver kaldt i daglig tale, er nu fast forankret på Tingbjerg, og den har hidtil været styret med fast hånd af Inger Middelboe, damen fyldte 95 år sidste år og Walde.
Om vi også ser Inger i fremtiden er uvist.
Der er sket det for Drabanterne ret afgørende, at klubben fra og med i år selv vil stå for indkøb og salg af souvenir.
Forståeligt nok set med klubbens øjne, men trist for os, idet vi har mistet endnu et af vore indtægtsgrundlag.
1983 var også året, hvor det nok så berømte ”Hvepse-team”, hvor størstedelen af hjælpere kommer fra Drabanternes rækker, så dagens lys.
Hvepseteamet har siden været en uvurderlig støtte ved førsteholdets hjemmekampe, Kræmmermarkedet mm.

Torskegilde

Torskegilde, sommertur, gule ærter, Five-A-Side, gløggaften og nytårskur arrangeredes årligt med skiftende tilslutning.
Af større fester kan nævnes 40 års jubilæet i 1985 med deltagelse af 150 feststemte medlemmer og gæster og underholdning af Steen Holkenovs orkester. 1988 blev et skelsættende år for drabanterne, idet Carlo Jensen afgik ved døden og efterlod et tomrum efter 30 års virke i drabantbestyrelsen, men Orla Knudsen, mangeårig drengeleder samt indvalgt i bestyrelsen i 1977, tog kampen op og arbejdede flittigt, trods et svigtende helbred, med de fortsættende arrangementer.
Som et af de første gøremål fik Orla udvirket Carlos Mindepokal, der som vandrepokal skal uddeles hvert år til en person, der yder et stort arbejde for klubben, idet der især tænkes på personer, der ikke er ledere og trænere – men alligevel gør et stort stykke arbejde. Første modtager blev helt uden modkandidater, Inger Middelboe Nielsen og til og med i dag er den uddelt 27 gange.

Club 200

Efter aftale med klubben overtog Drabanterne i 1989 styringen/opkrævningen af Club 200 – og det har smittet af på regnskabet.
Ved generalforsamlingen i 1990 trak Orla Knudsen sig tilbage på grund af svigtende helbred, og ny overdrabant blev Johnny Pedersen, der var indvalgt som kasserer i 1986.
I 1992 afgik Orla Knudsen ved døden.
I 1994 skete en ”epokegørende” vedtagelse, idet nu også kvindelige medlemmer kan optages, hvilket må siges at være en naturlig udvikling efter oprettelse af en dameafdeling samt damernes virke i klubben i øvrigt.
Overdrabanten kom i hvert fald ikke på generalforsamlingen ud for den modstand, der måske tidligere havde været herfor.
I 1995 fejrede vi vort 50 års jubilæum på behørig vis med en fest afholdt på Gavlhus Skole, som ligger oppe ved endestationen.
Man kan hævde, at de første 50 år var Drabanternes egentlige storhedstid. Klubben havde mange medlemmer såvel seniorer og ikke mindst ungdomshold. Vi var også mange drabanter, som i de 50 år med mange forskellige arrangementer, store fester, skovture, en gule ærter aften, julehygge og andespil sørgede for gode penge til vores ungdomsafdeling. Siden er medlemstallet gået støt nedad, ligesom det blev sværere og sværere og hverve nye drabanter. Også mange af datidens arrangementer gik i sig selv. Folk udeblev. Andre ting trak mere. TV, sommerhuse, folk i nye biler, som skulle ud og køre i weekenderne og andre ting som var mere spændende.
I 1996 trak overdrabant Johnny Pedersen sig fra posten og ny overdrabant blev Kurt Arnstien,(jeg selv i al beskedenhed). Det var også mig, der som nyudnævnt overdrabant i 1996 modtog vores flotte nye flagdug til vor fane, som anvendes ved både gode og triste begivenheder.
Årene fra 50 til 60 år var præget af daglig trummerum og fortsat forsøg på at finde nye aktiviteter, som kunne give penge i kassen. Et par år kørte vi Mitsubishi Cup, som gav pænt, men også brugt bl.a. ved største begivenhed i den periode, nemlig indvielsen af vort nye klubhus i 1998, et projekt drabanterne havde støttet med 150.000 kr.

De sidste 10 år

De sidste 10 har bragt både glæder og sorger.
I 2006 afholdt klubben Lars Lilholt koncert med stor succes, men det blev kun ved den ene, året efter blev arrangementet aflyst på grund af regn.
Ved klubbens 90 års fødselsdag i 2009 havde vi den store fornøjelse at give klubben en gave i form af en check på 32.872 kr. svarende til 1 krone pr. dag klubben havde eksisteret.
I 2010 kunne vi glæde os over oprykning til 1. division, som vi honorerede med en ekstraordinær oprykningsgave på 10.000 kr.
i 2012 kunne vi glæde os over vort nye lysanlæg på Tingbjerg Ground.
2013 blev trist år. Hele vort omdrejningspunkt i klubben, ”Stoffer” vor kantinebestyrer afgik helt uventet og i al for tidlig en alder, ved døden. En hændelse, der stadig rører os dybt og sætter sine spor i dagligdagen for at komme videre i hverdagen.
Det var også året, hvor vi fik en bøde af DBU og fik frataget 6 point. I klubbens trængte økonomiske situation tømte vi vor fødselsdagskonto på 36.000 kr., penge som ellers skulle have været brugt i dag.
Sidste år blev skelsættende, idet vi for første gang optog drabanter uden at fysisk selv var til stede. De pågældende havde meldt lovligt forfald og afgivet troskabsløfte over for drabanterne.Som noget nyt havde vi også ændret lidt i selve optagelsesproceduren for de rent fysisk tilstedeværende drabantemner. Fornyelse og modernisering.

Jubilæumsåret

Da vi fyldte 60 år var vi 147 drabanter, nu 10 år efter er vi 134. Det afspejler tendensen.
Vi har frafald. Vi mangler de unge.
Men med moderniseringen af optagelsesbetingelserne er der håb forude.
Vi vil gerne være flere drabanter og også gerne have vendt aldersfordelingen, så der igen er flertal af unge og ikke som i dag, hvor vi er mange, som er lige så gamle eller ældre end vor forening.
Med hensyn til vore aktiviteter så lever vi jo i dag af vort kontingent, Club 200 og vinlotteriet til vore hjemmekampe.
Derudover har vi Brønshøj by Night, kræmmermarkedet og lotterier ved de faste arrangementer, såsom Five-A-Siden torskegildet mm.
Det er klart, at nu hvor klubben har overtaget souvenirsalget, så er vi frataget en pæn indtjening og det vil jo også kunne mærkes på vort årlige tilskud.
I de sidste 10 år har vi har holdt et gennemsnit på 46.000 kr. pr. år.
Fremtiden vil vise, om Drabanterne stadig kan leve op hertil.
Den siddende bestyrelse vil i hvert fald gøre sit til at leve op til vor formålsparagraf.

Tak til alle drabanter, som har og stadig medvirker til at arbejde til gavn for vor dejlige klub.
Jeg vil på drabantbestyrelsens vegne takke alle I, som er mødt op her i dag og har støttet os og dermed BB samt bidraget til at gøre drabanternes runde dag til en festlig og stor oplevelse, samt minderig dag.
Der skal også en stor tak til klubben for at gøre dette arrangement muligt.
En af vore drabanter, Søren ”Svup” Hansen var ikke til stede på dagen, for han blev nemlig også 70 år, altså født samme dag som Drabanterne blev stiftet. Men jeg håber at alle I, som er til stede i dag sammen med mig vil råbe et rigtigt BB hurra for Drabanterne.

Slutteligt overrakte jeg til vor formand Jan Juul en check på 15.000 kr. til vor ungdomsafdeling.

Kurt Arnstien

Overdrabant