^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR DRABANTERNE
BRØNSHØJ BOLDKLUB
STIFTET 12. APRIL 1945

 

§1  Afdelingens navn er DRABANTERNE.

 

§2  DRABANTERNEs formål er at støtte BRØNSHØJ BOLDKLUB og samle sine medlemmer til fornøjeligt og kammeratligt samvær.

 

§3  Som DRABANTER kan optages alle, der er medlem af BRØNSHØJ BOLDKLUB og er fyldt 30 år i det kalenderår generalforsamlingen afholdes, dog kun efter indstilling af 2 drabanter samt bestyrelsens godkendelse. Overdrabanten skal introducere det nye medlem ved en kort udtale om ansøgerens baggrund.

 

§4  Kontingentet for det følgende regnskabsår fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet skal være indbetalt senest 1. december. I modsat fald kan bestyrelsen slette vedkommende, dog kun efter kassereren ved brev har anmodet om indbetaling af restancen i løbet af 14 dage. Ny optagelse kan normalt ikke finde sted.

 

§5   DRABANTERNE ledes af overdrabanten og en bestyrelse på fire til fem medlemmer, heraf vælges overdrabanten og et bestyrelsesmedlem på lige årstal, kassereren, sekretæren og et bestyrelsesmedlem på ulige årstal. 1 til 2 suppleanter, to bilagskontrollanter samt én bilagskontrollantsuppleant vælges hvert år.

 

§6  Generalforsamlingen afholdes hvert år på en fredag i oktober måned og indkaldes med 14 dages varsel. Overdrabanten er generalforsamlingens dirigent, og forslag, der ønskes behandlet må indsendes til denne 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

 

§7  DRABANTERNEs regnskabsår er 1. august - 31. juli.

 

§8  Ophævelse af DRABANTERNE kan kun ske ved en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af afdelingens medlemmer skal være til stede, og heraf skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for ophævelsen. I tilfælde af ophævelse tilfalder alle midler BRØNSHØJ BOLDKLUB. I tilfælde af BRØNSHØJ BOLDKLUBs ophævelse anvendes midlerne til dennes afvikling.

 

§9  Bestyrelsens arbejde er vederlagsfrit.

 

§10 I tilfælde, hvor disse love måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen bemyndiget til at disponere, dog under ansvar overfor generalforsamlingen.

 

7. oktober 2011